Jsou všechny součásti naší kultury dobré?


I vy jste pravdÄ›podobnÄ› nÄ›kdy koukali na televizní dokument o nÄ›jaké jiné zemi a říkali si, co to tam mají za divné zvyky. Mnohé z nich by u nás neproÅ¡ly, neboÅ¥ by byly oznaÄeny za násilí Äi považovány za nevhodné. Pravdou vÅ¡ak je, že vÅ¡e posuzujeme pouze oÄima naší kultury. Bylo by tak dobré zamyslet se nad tím, zda i my nemáme nÄ›které zvyky a tradice, nad kterými by jiné národy jen zavrtÄ›ly hlavou.

 

každá kultura má vlastní tradice

 

AÄ si to totiž nechceme pÅ™iznat, žádná kultura není dokonalá. Jsou vÄ›ci, které považujeme za naprosto samozÅ™ejmé, protože jsou souÄástí naÅ¡eho života již od dÄ›tství, avÅ¡ak když se na nÄ› podíváme s odstupem, zjistíme, že až tak dobré nejsou.

 

Typickým příkladem mohou být Velikonoce, konkrétnÄ› pomlázka. NaÅ¡e zemÄ› je jednou z mála, kde se tato tradice dodržuje. V mnoha jiných zemích se na ni dívají spatra. Je totiž pravdou, že když si odmyslíme vÅ¡echny ty legendy a povÄ›sti, jde v podstatÄ› pouze o bytí žen, byÅ¥ v mnoha případech symbolické. Je to skuteÄnÄ› nÄ›co, co chceme dodržovat?

 

mnohé tradice se dostanou i k nám

 

To vÅ¡ak není ani zdaleka jediné, s Äím se setkáváme a proti Äemu lze mít námitky. Může sem patÅ™it například posuzování žen pÅ™edevším podle vzhledu, pÅ™edevším pak pÅ™i ucházení o místo. JistÄ›, u mužů se to dÄ›je taky, avÅ¡ak ani zdaleka ne v takovém množství. A asi budeme vÅ¡ichni souhlasit, že to není zrovna ideální.

 

Dalším příkladem může být jedení kaprů na Vánoce. Zde jde o typický Äeský zvyk, který zaÄal s rozvojem rybníkářství. Na první pohled na nÄ›m není nic Å¡patného, dokud si neuvÄ›domíme, že kapr patří mezi ta nejménÄ› zdravá masa, a že jeho chov mnohdy negativnÄ› ovlivňuje ekosystém daného rybníka.

 

Než tedy zaÄneme soudit jiné kultury, mÄ›li bychom si také zamést pÅ™ed svým prahem a pÅ™iznat si, že ani u nás není vÅ¡e ideální. Je to první krok na cestÄ› k porozumÄ›ní ostatním. A to je v dneÅ¡ním globalizovaném svÄ›tÄ› velmi důležité.